OPŠTA DEКLARACIJA O LJUDSКIM PRAVIMA

Član 1 Sva su LJUDSKA bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima

Član 2 Svakome su dostupna sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji, bez diskriminacije bilo koje vrste

Član 3 Svako ima pravo na život, slobodu i ličnu sigurnost

Član 4 Niko ne sme biti držan u ropstvu ili ropskom odnosu

Član 5 Niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju

Član 6 Svako ima pravo da ga svuda pred zakonom priznaju kao osobu

Član 7 Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo, bez ikakve diskriminacije, na jednaku zaštitu zakona

Član 8 Svako ima pravo na delotvorna pravna sredstva putem nadležnih nacionalnih sudova, zbog dela kojima se krše osnovna prava koja su njemu / njoj garantovana u ustavu ili zakonu

Član 9 Niko ne sme biti proizvoljno uhapšen, zatočen ili progonjen

Član 10 Svako ima pravo da ga u punoj jednakosti pošteno i javno sasluša nezavisan i nepristrasan sud

Član 11 Svako ko je optužen za kažnjivo delo ima pravo da bude smatran nevinim / nevinom sve dok se ne dokaže njegova / njena krivica

Član 12 Niko ne sme biti izložen proizvoljnom mešanju u njegov / njen privatni život, porodicu, dom ili prepisku, niti napadima na njegovu / njenu čast i ugled

Član 13 Svako ima pravo na slobodu kretanja

Član 14 Svako ima pravo tražiti azil od drugih zemalja zbog progona

Član 15 Svako ima pravo na državljanstvo

Član 16 Muškarci i žene imaju pravo sklopiti brak i osnovati porodicu

Član 17 Svako ima pravo na vlasništvo

Član 18 Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i vere

Član 19 Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice

Član 20 Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Član 21 Svako ima pravo da učestvuje u upravi svoje zemlje

Član 22 Svako, kao član / ica društva, ima pravo na socijalno osiguranje i ostvarenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

Član 23 Svako ima pravo na rad

Član 24 Svako ima pravo na slobodno vreme

Član 25 Svako ima pravo na životni standard primeren zdravlju i dobrobiti

Član 26 Svako ima pravo na obrazovanje

Član 27 Svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice

Član 28 Svako ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem su prava i slobode iznesene u ovoj Deklaraciji potpuno ostvarene

Član 29 Svako ima dužnosti u zajednici

Član 30 Ništa se u ovoj deklaraciji ne može tumačiti kao učešće u bilo kojoj delatnosti ili obavljanje bilo kakve delatnost usmerene na uništenje bilo kojih ovde izloženih prava i sloboda.