PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA

Već smo pisali o tome da su Židovi napisali pet ključnih knjiga  koje su imale ogroman značaj u njihovom programu za uništenje Bele rase. Prve dve bile su Stari zavet i Novi zavet. Treća je bio Talmud. Četvrta su Protokoli Sionskih mudraca.

Protokoli su nesumnjivo najsmrtonosniji, najzlokobniji i najdijaboličniji program za podrivanje i uništavanje čovečanstva koji je ikada načinjen od strane kolektivnih bolesnih umova. Protokoli predstavljaju tajni program unutrašnjeg kruga moćnih židovskih upravljača, koji vladaju svetom. Taj krug moćnih upravljača, sastavljen od približno 300 ljudi, isključivo Židova, koji se međusobno poznaju, ali su nepoznati ostatku sveta. Oni su, takođe, nepoznati i židovskim sledbenicima, čiju podršku zahtevaju i čiju podršku uživaju. Ti „mudraci“, vrhovni centar židovske diktature, vekovima unazad su uzurpirali u svoje ruke svetsku moć. Oni su isto tako i vladajuće telo Kahale (KAHALA) i židovske rase.

Program koji je postavljen u Protokolima je vrlo sažet i opire se skraćivanju, zato što sam predstavlja skraćeni prikaz tajnih programa koje su Židovi ispleli u obimnim tomovima Talmuda. Njihov program je destilisani otrov sadržan u Marksovom Kapitalu i u Komunističkom manifestu. On je i produžetak filozofije date u Starom i Novom zavetu židovske Biblije. Međutim, dok je Stari zavet namenjen Židovima uopšteno, a Novi zavet specijalno sastavljen da zbuni i upropasti nežidove, dotle su Protokoli tajna kompilacija.

Ni u kom slučaju nisu trebale da ih vide oči nežidova. Čak ni židovsko članstvo, u najširem obimu, nije trebalo znati tačne detalje onoga što je rukovodstvo imalo na umu.

Činjenica da su Protokoli sada dostupni nežidovima, a posebno Beloj rasi, je jedan od najvažnijih događaja u  istoriji.  Njih je  prvi objavio profesor Sergej Nilus, sveštenik Ruske pravoslavne crkve. On je objavio prvo izdanje na ruskom jeziku, 1905. godine. U uvodu je napisao da mu je rukopis dao jedan prijatelj koji je garantovao da je to tačan prevod originalnog dokumenta, koji je izvesna žena ukrala od vrlo uticajnog masona visokog ranga, na kraju sastanka “iniciranih” u Francuskoj, „tom gnezdu židovsko-masonske urote“. Profesor Nilus dodao je da Protokoli nisu stenogram sa sastanka, već izveštaj u kome jedan deo očigledno nedostaje, a koji je sačinila neka moćna osoba unutar židovske urote.

Sergej Nilus objavio je Protokole u formi knjige, u Rusiji 1905. godine. Primerak ove knjige nalazi se u Britanskom muzeju i nosi datum 10. avgust 1906., kada je tamo dospeo.

Objavljivanje ove knjige predstavljalo je vrlo ozbiljan udarac židovskoj uroti, a Adolf Hitler je navodno rekao da se, kada ova knjiga postane zajedničko dobro nacije, židovski planovi mogu smatrati propalim. To nam pokazuje koliko je važan ovaj dokument. Židovi su to shvatili, pa su svi primerci, za koje se znalo da postoje u Rusiji, uništeni za vreme vlade Kerenskog, odmah posle revolucije, dok je u sovjetskoj Rusiji svakog ko je posedovao ovu knjigu čekala smrtna kazna. Vrlo je preporučljivo da svaki beli muškarac i svaka bela žena prouče ovaj žestoki, smrtonosni dokument i uvere se u njegovu istinitost, tako da bolje razumeju židovsku urotu.

Naravno, Židovi stalno vrište kako su Protokoli falsifikat. Ali, ne kažu falsifikat čega, pošto falsifikat podrazumeva da postoji originalni tekst koji je falsifikovan. U svakom slučaju, židovski program podrivanja i osvajanja sveta sledio je ovaj plan toliko verno da istorijski događaji govore sami za sebe. Oni su najbolji dokaz da su Protokoli originalni.

Gospodin Henry Ford, u intervjuu objavljenom u “New York World”, 17. februara 1921., uverljivo je postavio stvari oko slučaja Sergeja Nilusa: „Jedino što želim reći o Protokolima jeste da se oni poklapaju sa onim što se događa. Oni su 16 godina stari i do sada su se poklapali sa svetskom situacijom. Poklapaju se i danas“. 

Skoro 100 godina je prošlo od kako je g. Henry Ford dao ovu izjavu. Danas možemo svojim očima videti kakav je svet postao u međuvremenu. Mi smo u stanju još bolje sagledati potvrdu  programa  sadržanog  u  Protokolima.  Praktično  celi  svet  je  sada  pod  židovskom kontrolom, a toliko toga od smrtonosnog programa se ostvarilo pred našim očima da čovek mora biti ili židovski agent ili kompletni idiot pa da porekne autentičnost Protokola sionskih mudraca.

U međuvremenu, Židovi su stalno poricali originalnost Protokola. Štaviše, oformili su i Senatorski komitet koji ih je ispitao i objavio da su falsifikat. Naravno, ovo je učinjeno pod vodstvom židovskih senatora, kao što su Javits i drugi, i uz dobru podršku prožidovskih sluga. U svakom slučaju, tvrdnja Židova da su Protokoli falsifikat i činjenica da su Židovi najveći svetski lažljivci i majstori obmane, najbolji su dokaz njihove originalnosti. Čudno je što Židovi nikada nisu pokušali osporiti činjenice vezane za pretnje sadržane u Protokolima, kao ni povezanost događaja predviđenih u Protokolima i onoga što se događa, jer je to i suviše očigledno da bi se moglo negirati. Židovi to vrlo dobro znaju i zbog toga nikada ne raspravljaju o materijalu sadržanom u samim Protokolima i o očiglednom odigravanju urote koja se događa pred našim očima.

Kako bilo da bilo, dijabolični planovi izneti u Protokolima, nisu ništa novo u židovskoj istoriji. Oni razotkrivaju organizovani plan akcije koji se razvijao vekovima i koga su dorađivali sami mudraci, sve do dana današnjeg. Prema zapisima takvog židovskog cionizma, kralj Solomon i drugi židovski učeni ljudi, još 929. godine pre nove ere smislili su teoretski plan za mirno osvajanje celog sveta od strane židova.

Tokom istorije, ovaj plan je detaljno razrađivan od strane ljudi koji su naknadno uvođeni u program. Ti učeni ljudi odlučili su da, svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, osvoje svet za Sion. Ljigavošću simboličke zmije, čija glava označava one koji su inicirani u planove židovske administracije, dok telo predstavlja samu židovsku naciju. Administracija je uvek držana u tajnosti, čak i od samog židovskog naroda. Kako se zmija probijala u srca nacija sa kojima se susretala, podrivala je i razarala svu nežidovsku moć u tim državama. Prorečeno je da zmija još nije završila svoj posao, striktno se držeći plana, jer će krug koji mora preći biti zatvoren kad glava stigne u Sion. Pošto završi svoju turu po Evropi, ona će opasati celi svet. To će se postići korišćenjem svih sredstava, ekonomskim osvajanjem nacija, reklamom, varanjem, obmanjivanjem, lukavstvom, ratom, finansijama (bankama), silom i bilo kojim načinom koji bude bio neophodan.

Ko god prouči Talmud, otkriće da je, u gomili brbljanja i dugim zamršenim raspravama, utkan program koji je predstavljen u Protokolima. Da bi pokazali kako đavolska urota, sadržana u Protokolima, nije nova (ona je u stvari stara koliko i samo pleme) ukazujemo na program iz XV veka koji je štampan u francuskom časopisu, finansiranom od Rotschilda, 1889. Četiri stotine godina pre toga, 13. januara 1489. godine Chemor, rabin grada Arlesa u Provansi, Francuska, pisao je velikom Sanhedrinu, koji je tada imao sedište u Konstantinopolju, tražeći savet, jer je narod u Arlesu pretio sinagogama. Šta da činimo mi, Židovi? Evo odgovora:

“Draga voljena braćo u Mojsiju, primili smo vaše pismo u kome nam pišete o nevoljama i nesrećama kroz koje prolazite. Pogođeni smo bolom što to čujemo, kao i vi sami“.

Savet Velikog Satrapa i rabina je sledeći:

1. Pošto kažete da francuski kralj zahteva da postanete hrišćani: učinite tako, jer ne možete drugačije, ali neka Mojsijev zakon bude sačuvan u vašim srcima.

 

2. Pošto kažete da postoji zapovest da se lišite vaših dobara (po zakonu koji je postojao, Židovi su se, po prelasku u hrišćanstvo, morali odreći svojih poseda); načinite od vaših sinova trgovce koji će, malo po malo, lišiti hrišćane njihovih dobara.

3. Pošto kažete da je bilo nasrtaja na vaše živote: načinite vaše sinove doktorima i apotekarima, tako da oni mogu oduzimati hrišćanske živote.

4. Pošto kažete da uništavaju vaše sinagoge: načinite vaše sinove monasima i sveštenicima, tako da mogu da unište njihove crkve.

5. Pošto se žalite da ima još mnogo muka kroz koje prolazite: sredite da vaši sinovi postanu advokati i pravnici i gledajte da se uvek umešaju u državne poslove, sa ciljem da, stavivši hrišćane pod svoj jaram, možete dominirati svetom i da im se osvetite.

6. Nemojte odstupiti od ovog uputstva koje smo vam dali, jer ćete kroz iskustvo shvatiti da ćete, ma koliko poniženi bili, doći do istinske moći.

Potpisao V.S.S.V.F.F., vladar Židova, 21. kašula (novembra) 1489.

Godine 1844., nešto pre židovskih revolucija iz 1848., koje su zahvatile većinu Evrope, Benjamin Disraeli, čije je pravo ime bilo Israel i koji je bio odbačeni, odnosno, kršteni Židov, objavio je roman “Conningsby”, u kome je otkrio sledeće: „Svetom vladaju sasvim druge osobe od onih koje zamišljaju oni koji nisu iza scene“. On je čak otišao i dalje i pokazao da su sve te osobe Židovi.

Mapa puta simboličke zmije izgleda ovako: njena prva stanica u Evropi bila je, 429. g. pre Hrista u Grčkoj, gde je u doba Perikla zmija počela da se upliće u vlast te nesrećne zemlje. Druga stanica bila je u Rimu, približno u vreme Julia Cezara. Za mnoge čitaoce možda će biti iznenađenje da je Julie Cezar, koji je zadobio više slave i publiciteta od ijednog drugog Rimljanina, bio značajni agent Židova. Zbog toga je bio ubijen od strane male grupe patriota koji su reskirali svoje živote u pokušaju da spreče uništenje rimske republike. Židovi su jecali i plakali oko tela Julia Cezara, kao što uvek čine kad neki od njihovih agenata bude ubijen.

Treća stanica bila je u Madridu, u vreme Karla V., 1522. Četvrta u Parizu oko 1790., u vreme Luja XVI i Francuske revolucije. Peti pokret simboličke zmije predviđen je u Londonu, od 1814. pa na dalje, posle pada Napoleona. U sledećem, šestom pokretu, simbolička zmija dolazi u Berlin 1871., posle francusko-pruskog rata. Sedma stanica je Sankt Petersburg, nad kojim je nacrtana glava zmije pod datumom 1881. Sve ove države, kroz koje je zmija putovala, bile su protresene do temelja kao i njihova uređenja.

Postoje ukupno 24 Protokola i svaki od njih je prepun smrtonosne doze otrova. Termin “Goyim” koristi se na svakoj stranici, a on je židovski izraz za nežidove. To je uvredljiv izraz sa značenjem “ljudska stoka”. Drugim rečima, oni vide nežidove (uključujući tu i Belu rasu) kao stoku kojom treba manipulisati, terati ustado i konačno zaklati ili porobiti u korist Židova.

Kao što smo ranije rekli, veruje se da jedan deo Protokola nedostaje. Uvereni smo da nedostaje deo koji se bavi izuzetno moćnom ulogom koju je imala judeokršćanska (hrišćanstvo) obmana u podčinjavanju “Goyima”. Pošto je profesor Nilus bio i sveštenik, možda je i sam sklonio ili uništio taj deo smatrajući ga štetnim za svoju crkvu.

U svakom slučaju, Protokoli koje mi imamo su nekompletni. Pa ipak, njihovih 70 stranica sadrže toliko toga osnovnog iz židovskog programa da je imperativ proučiti ih. Oni su vitalni za naše razumevanje židovskog razmišljanja i taktike.

Zbog toga vam dajemo link Protokola u skraćenom obliku PROTOKOLI SKUPOVA SIONSKIH MUDRACA